ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak

Warunki handlowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży produktów, w których sprzedawcą jest DoorHan Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, ul. Gdyńskiej 32, 62-004 Czerwonak, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558835, kapitał zakładowy 5.000 zł (zwana dalej „Sprzedającym”).

1.2 OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do wszystkich umów, ponadto dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez niego OWS przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego ze Sprzedającym, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

1.3 Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWS będą obowiązywały tylko wówczas, gdy te odstępstwa są uzgodnione przez Strony w formie pisemnej w oddzielnej umowie.

1.4 Dla celów niniejszych OWS „forma pisemna” oznacza również wspólną korespondencję elektroniczną oznacza przyjęcie wszystkich warunków wymiany handlowej obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub w dniu otrzymania dostawy.

2. OFERTY ORAZ MATERIAŁY PROMOCYJNE

2.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach lub drukowanych wydawnictwach Sprzedającego – (zwane dalej „Publikacjami”) – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych. Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej.

2.2 Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedającego o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych produktów w dowolnym momencie.

2.3 Oprócz wyżej wymienionych przypadków, umowa jest traktowana jako zawarta ze względu na dostarczenie towarów do miejsca dostarczenia i odbioru dostawy przez kupującego, z uwagi na potwierdzony dowód dostawy. Otrzymanie dostawy przez Kupującego oznacza przyjęcie wszystkich warunków wymiany handlowej obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub w dniu otrzymania dostawy.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1 Zawarcie umowy może nastąpić:

a) na podstawie pisemnego zamówienia przygotowanego przez Kupującego na podstawie Publikacji oraz indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym, przyjętego do realizacji przez Sprzedającego. Przyjęcie do realizacji zamówienia może nastąpić przez jego pisemne potwierdzenie złożone Kupującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia, o ile Sprzedający w powyższym terminie nie poinformuje pisemnie Kupującego o przedłużonym okresie przeznaczonym na akceptację zamówienia;

b) na podstawie umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami indywidualnych warunków handlowych.

3.2 Zamówienie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego w dacie składania zamówienia.

3.3 Kupujący zobowiązany jest wskazać w zamówieniu:

a) dokładną nazwę oraz ilość zamawianego produktu;

b) uzgodnioną normę lub specyfikację jakościową;

c) uzgodnioną cenę produktów oraz koszty dostawy;

d) oczekiwaną datę i godzinę dostawy (o ile istotna);

e) dokładny adres dostawy jeżeli transport organizowany jest przez Sprzedającego;

f) dane osoby (nazwy firmy) upoważnionej do odbioru produktu;

g) Inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia przez Sprzedającego.

3.4 W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian, co do warunków wykonania już złożonego zamówienia, do skuteczności ich wykonania wymagana jest zgoda Sprzedającego.

3.5 W przypadku, gdy po zaakceptowaniu przez Sprzedającego zamówienia, sytuacja finansowa Kupującego ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane Sprzedającego w dniu zaakceptowania zamówienia (również w przypadku ich ujawnienia w odpowiednich publikatorach), powodujące, że wykonanie umowy jest istotnie zagrożone, w szczególności do momentu wypełnienia przez Kupującego dodatkowych warunków, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części.

3.6 Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmiany dotyczące konstrukcji produktów, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi, o ile zmiany takie nie spowodują istotnych zmian dotyczących wyglądu lub funkcji produktów, które mają być dostarczone. W takim przypadku powyższe zmiany nie będą one miały wpływu na cenę zamówienia.

3.7 Jeżeli będzie to wymagane przez Kupującego, Sprzedający może dostarczyć informacje, instrukcje, rysunki (z wyjątkiem tych dotyczących produkcji) zawierające wszystkie istotne szczegóły pozwalające Kupującemu na eksploatację i konserwację dostarczonych produktów.

3.8 Sprzedawca jest właścicielem wszystkich praw niematerialnych (prawa autorskie, know-how, prawa własności przemysłowej) związanych z kosztorysami, rysunkami, danymi technicznymi, oprogramowaniem i innymi podobnymi kwestiami i materiałami. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania powyżej wymienionych dokumentów osobom trzecim. W przypadku kiedy takie dokumenty zostały dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego przed zawarciem umowy, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu tych dokumentów do Sprzedającego, włączając wszystkie możliwe kopie tych dokumentów.

4. DOSTAWA PRODUKTU

4.1 Sprzedający zapewnia dostawę zamówionych produktów na miejsce wskazane w zamówieniu na swój koszt, chyba że umawiające się Strony uzgodnią inaczej.

4.2 Przekazanie produktów Kupującemu następuje na podstawie protokołu przekazania produktów, zgodnie ze wzorem protokołu opracowanego przez Sprzedającego.

4.3 Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy

4.4 Kupujący jest zobowiązany do odbioru produktu w terminie. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze produktu w ustalonym terminie, Sprzedający będzie składować produkty w siedzibie swojej firmy lub strony trzeciej, na koszt i ryzyko Kupującego. Rzeczywiste poniesione koszty transportu i koszty magazynowania (zaczynając od ustalonego terminu przejęcia do dnia rzeczywistego przejęcia produktów przez Kupującego) będą następnie przerzucone ze Sprzedającego na Kupującego.

4.5 W przypadku dodatkowych zmian na wniosek Kupującego, zaakceptowanych przez Sprzedającego, ustalony termin dostawy będzie odpowiednio wydłużony. Sprzedający jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów związanych z takimi zmianami.

4.6 Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z produktem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z produktem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie produktu do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1 Ceny produktów nie obejmują kosztów transportu, przechowywania, podatków, cła, ubezpieczenia i innych podobnych opłat.

5.2 W cenę produktów wliczone są koszty ich zapakowania.

5.3 O ile w indywidualnej umowie nie uregulowano inaczej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić całkowitą kwotę zamówienia przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia wystawionego przez Sprzedającego. Dokonanie zapłaty we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

5.4 W terminie 3 dni od zaakceptowania przez Sprzedającego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy kwoty stanowiącej równowartość [...] % wartości zamówienia. Dokonanie zapłaty we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Pozostała część wartości zamówienia zostanie zapłacona przez Kupującego w dniu następującym po dniu odebrania przez Kupującego zamówionego produktu.

5.5 Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

5.6 W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedający uprawniony jest, bez wysyłania dodatkowych wezwań, do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej w Kodeksu Cywilny. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za produkt Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.

5.7 Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu. 5.8 Wszystkie pozostałe płatności związane z realizacją zamówienia, takie jak płatności za transport lub świadczenie dodatkowych usług (na przykład przechowywania produktów), będą płacone w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kupującemu faktury za realizację danej usługi.

5.9 W przypadku zaległych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Sprzedającego innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Sprzedającego wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

5.10 W przypadku gdy po zawarciu umowy koszty produkcji produktów przez Sprzedającego wzrosną, Sprzedający ma prawo do racjonalnego dostosowania cen produktów, pod warunkiem, że okres pomiędzy datą zamówienia produktów i datą dostawy wynosi co najmniej 2 (dwa) miesiące. Nowa cena nie może zostać zwiększona o więcej niż 10% w stosunku do pierwotnej ceny wskazanej w zamówieniu.

6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

6.1 Sprzedający, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, zastrzega sobie prawo własności sprzedanego produktu, do chwili całkowitej zapłaty za zakupiony produkt. W przypadku zapłaty kompletnej ceny za zamówione produkty prawo własności zamówionych produktów przechodzi na Kupującego z chwilą ich dostarczenia na uzgodnione w umowie miejsce odbioru.

6.2 Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu produktu, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość produktu uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej produktu jako jego cena, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.

6.3 Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności produktu na jego rzecz.

6.4 W przypadku gdy Kupujący spóźnia się z zapłatą za produkt, Sprzedający jest uprawniony do natychmiastowego wprowadzenia dla Kupującego zakazu wykonywania wszelkich czynności dotyczących nieopłaconego produktu lub jakiejkolwiek jego części, mianowicie przetwarzania, przenoszenia lub nakładania na niego praw osób trzecich do czasu uiszczenia całej kwoty, włączając koszt akcesoriów i dodatkowe koszty z tytułu opóźnionej płatności ze strony Kupującego.

6.5 Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wszystkich dochodzonych roszczeniach, egzekwowaniu decyzji, nakazach egzekwowania itp. dotyczących produktów będących własnością Sprzedającego i do dostarczenia Sprzedającemu kopii wszystkich odpowiednich dokumentów, nakazów.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ PRODUKTU

7.1 Ryzyko uszkodzenia i utraty produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania produktu. Jednocześnie z przejęciem produktów Sprzedający jest zobowiązany do przedstawienia Kupującemu wszystkich niezbędnych dokumentów do eksploatacji produktów zgodnie z niniejszymi OWS, jak również wszelkich innych dokumentów wymienionych w Umowie uzgodnionej pomiędzy Stronami.

8. GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA

8.1 Gwarancją jakości objęte są tylko produkty dla których został sporządzony i wydany Kupującemu oddzielny dokument gwarancyjny.

8.2 Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia wydania produktu, chyba że w dokumencie gwarancyjnym zastrzeżono inaczej. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku naprawy wad, a dla przedmiotów wolnych od wad wydanych w miejsce wadliwych może być sporządzana i wydana nowa gwarancja, przy czym okres ten nowej gwarancji nie będzie dłuższy niż okres pierwotnie udzielonej gwarancji.

8.3 Kupujący zobowiązany jest do zbadania produktu pod względem ilościowym oraz jakościowym przy jego wydaniu.

8.4 Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku produktu lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku lub wydania produktu.

8.5 Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych innych niż określone w ust. 4. powyżej, winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 7 dni od daty wydania produktu i tylko jeżeli produkt nie został poddany przetworzeniu.

8.6 Kupujący jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej do Sprzedającego informację o ujawnionych wadach produktu bez nieuzasadnionej zwłoki po ich wykryciu. Pisemne zgłoszenie musi zawierać: nazwę produktu, numer zamówienia, opis nieprawidłowości (w tym fotografie), opis żądań Kupującego, termin usunięcia nieprawidłowości, datę zgłoszenia reklamacji.

8.7 Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu oględziny reklamowanego produktu, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

8.8 Wady, które nie uniemożliwiają, wg oceny Sprzedającego, prawidłowej eksploatacji produktów, nie mogą być powodem do opóźnienia w uregulowaniu płatności za produkty.

8.9 Sprzedający jest zobowiązany w okresie obowiązywania gwarancji do usunięcia wszystkich nieprawidłowości produktów pochodzących od wad materiałów lub wad produkcji. Sprzedający jest zobowiązany w uzasadnionych przypadkach do wymiany wadliwych produktów na produkty wolne od wad. Kupujący ponosi koszty transportu, demontażu i montażu. W przypadku naprawienia szkody poprzez naprawę, wymienione (wadliwe) części stają się własnością Sprzedającego. Wyżej wymienione warunki gwarancji mogą być stosowane tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki regularnych przeglądów serwisowych (co najmniej raz w roku, wykonywane przez uprawnionych specjalistów przeszkolonych przez Sprzedającego). Kupujący nie jest uprawniony do jakichkolwiek innych roszczeń dotyczących naprawy usterek, niż te tutaj przedstawione.

8.10 Gwarancja nie dotyczy usterek wynikających z powodu powszechnego zużycia, nieprofesjonalnego montażu, niewystarczającego serwisu i naprawy, nieprofesjonalnej eksploatacji i konserwacji, zaniedbania lub zamierzonego uszkodzenia, czynników zewnętrznych (ogień, woda, sól, substancje zasadowe, kwas), nietypowych czynników zewnętrznych, prac naprawczych wykonywanych przez osoby niekompetentne, z użyciem części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne Sprzedającego bez zatwierdzenia przez Sprzedającego, usunięcie (lub zniszczenie) numeru seryjnego produktu.

8.11 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utratą odsetek, wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedający ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto sprzedanego produktu.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

10. SIŁA WYŻSZA

10.1 Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia jeżeli jego niewykonanie wynika z siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zaistnienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego, które powodują niemożliwość realizacji zobowiązania np. katastrofy, działania wojenne, strajki, anomalie pogodowe.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia jeżeli jego niewykonanie wynika z siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zaistnienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego, które powodują niemożliwość realizacji zobowiązania np. katastrofy, działania wojenne, strajki, anomalie pogodowe.

Media społecznościowe

Dołącz do nas na mediach społecznościowych. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami w każdej chwili i w każdym miejscu.

Newsletter

Kontakt

62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 32
k/Poznania
Telefon: +48 61 881 97 10
Telefon: +48 787 780 776
Telefon: +48 885 241 234
FAX: +48 61 666 00 76
E-mail: biuro@doorhan.pl