Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej jako „OWH”) stanowią integralną część Umów sprzedaży, Umów o dzieło oraz Umów dostawy (dalej jako „Umowa“) zawieranych pomiędzy spółką DoorHan Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Czerwonaku, ul. Gdyńska 32, Rzeczpospolita Polska (dalej jako „Sprzedający") oraz kontrahentami Spółki (dalej jako „Kupujący“).
1.2 Odstępstwa od OWH obowiązują tylko wtedy gdy Sprzedający i Kupujący na piśmie ustalą inne warunki zawarcia lub wykonania umowy aniżeli określone w OWH.
1.3 OWH zostają doręczone Kupującemu przed zawarciem umowy ze Sprzedającym. Przez zawarcie Umowy Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje OWH i zobowiązuje się do postępowania zgodnie z OWH w ramach stosunków gospodarczych ze Sprzedającym na warunkach określonych dodatkowo w Umowie.
1.4 Dla celów OWH termin "forma pisemna" oznacza również powszechną formę korespondencji elektronicznej.
2. ZAWARCIE UMOWY
2.1 Zamówienie Kupującego musi być sporządzone w formie pisemnej, zawierać specyfikację, ilość zamówionych towarów, wymaganą datę dostawy, wymagane miejsce dostawy, cenę oraz dane identyfikacyjne Kupującego. Umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.2 W przypadku, gdy Sprzedający złoży Kupującemu pisemną ofertę zawarcia Umowy, Umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Sprzedającemu pisemnego oświadczenia Kupującego o przyjęciu oferty. W przypadku, gdy Sprzedający określił w swojej ofercie pewien okres na przyjęcie niniejszej oferty, Umowę uważa się za zawartą, gdy Kupujący prześle pisemne potwierdzenie wyżej wymienionej oferty w tym terminie.
2.3 W przypadku wszelkich innych ustaleń i zmian w umowach wymagana jest pisemna, w rozumieniu art. 73 § 1 kc, umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
2.4 W przypadku gdy ustawodawstwo kraju pochodzenia oferowanych lub dostarczanych towarów lub ich części będzie wymagało zezwolenia na wywóz lub powrotny wywóz, wówczas wejście w życie jakiejkolwiek oferty, zamówienia, umowy lub dostawy towarów jest uzależnione od wydania takiego zezwolenia. Do czasu wydania takiego zezwolenia Sprzedający nie pozostaje w opóźnieniu lub w zwłoce w realizacji Umowy a terminu oczekiwania na wydanie zezwolenia nie wlicza się do czasu realizacji umowy określonej w dniach, tygodniach lub miesiącach.
3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA UMOWY
3.1 Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne Sprzedającego (próbki, projekty, rysunki, katalogi, cenniki, kalkulacje cen, informacje dotyczące wymiarów i wagi) przedstawione Kupującemu przez Sprzedającego służą wyłącznie celom informacyjnym. Dane te będą obowiązujące dla Kupującego tylko wtedy gdy będą one stanowiły treść uzgodnień stron, w szczególności treść oferty Sprzedającego lub zamówienia (oferty) Kupującego.
3.2 Sprzedający jest uprawniony do dokonywania modyfikacji dotyczących budowy i wyglądu towaru, o ile modyfikacje takie nie spowodują istotnych zmian w materii, wyglądzie lub funkcji dostarczanego towaru. W takim przypadku cena nie ulegnie zmianie.
3.3 Na żądanie Kupującego, Sprzedający dostarczy mu informacji, instrukcji, rysunków (z wyjątkiem rysunków produkcyjnych) zawierające wszystkie informacje niezbędne do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego towaru.
3.4 Sprzedający jest upoważniony z tytułu wszelkich praw niematerialnych (prawa autorskie, know-how, prawa własności przemysłowej itd.) związanych z kalkulacją cen, rysunkami, danymi technicznymi, oprogramowaniem i innymi podobnymi kwestiami i materiałami. Kupujący nie jest uprawniony do przekazywania wyżej wymienionych dokumentów osobom trzecim. W przypadku, gdy Sprzedający przekazał takie dokumenty Kupującemu przed zawarciem Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu tych dokumentów Sprzedającemu na każde jego żądanie, w tym wszelkich możliwych kopii tych dokumentów, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
4. WARUNKI DOSTAWY
4.1. Sprzedający jest zobowiązany do wykonania Umowy w uzgodnionym zakresie i w uzgodnionych terminach. Kupujący jest zobowiązany współdziałać przy wykonaniu umowy, w tym w szczególności przy realizacji dostaw.
4.2. Transport będzie wykonywany przez Sprzedającego na koszt Sprzedającego, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej.
4.3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w uzgodnionym terminie. W przypadku, gdy Kupujący nie przejmie towaru w uzgodnionym terminie, Sprzedający będzie składował towar we własnym zakresie lub u osoby trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający obciąży Kupującego wszelkimi poniesionymi kosztami transportu i składowania powstałymi od uzgodnionego dnia odbioru do dnia faktycznego odbioru towaru przez Kupującego.
4.4. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia poniesionych kosztów składowania na poczet należności głównej i należności ubocznych
wynikających z Umowy. Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania wydania towaru, bez popadnięcia w opóźnienie czy zwłokę, do chwili pokrycia przez Sprzedającego wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy powstałych z winy Kupującego, w tym w szczególności kosztów związanych z magazynowaniem i przechowywaniem towaru.
4.5. W przypadku, gdy Kupujący w ciągu 7 dni od wezwania nie pokryje kosztów magazynowania i innych kosztów w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego nie dłuższym niż 3 dni, Sprzedający jest uprawniony w terminie 21 dni do odstąpienia od Umowy, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100% ceny sprzedaży towaru netto.
4.6. W przypadku dodatkowych zmian, wymaganych przez Kupującego i zaakceptowanych przez Sprzedającego, uzgodniony termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Sprzedający jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów związanych z tymi zmianami.
4.7. W przypadku opóźnienia w dostawie lub braku dostawy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, o ile opóźnienie lub niedostarczenie towaru nastąpiło z powodu okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
4.8. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się lub popadnie zwłokę z zapłatą ceny, Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem Umowy do czasu aż Kupujący nie spełni świadczenia pieniężnego.
4.9. W przypadku, gdy do opóźnienia w dostawie dojdzie z winy Sprzedającego, Kupujący jest uprawniony do żądania obniżenia ceny. Żądanie obniżenia ceny należy skierować w formie pisemnej, w rozumieniu art. 73 § 1 kc, na adres siedziby Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy. W tym przypadku cenę obniża się o 0,1 % ceny netto sprzedanego towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% ceny netto sprzedanego towaru.
4.10. Kupujący nie jest uprawniony do składania jednostronnych oświadczeń o potrąceniu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
5. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Cena towarów jest negocjowana w drodze porozumienia stron.
5.2. W przypadku, gdy cena nie zostanie określona w zamówieniu lub w ramach Umowy, Kupujący wyraża zgodę na to, że Sprzedający dostarczy towar po cenach ustalonych dla towarów przez cennik Sprzedającego, ważny w momencie zamawiania takich towarów.
5.3. Cena towaru nie zawiera opakowania, chyba że ustalono inaczej.
5.4. Cena za towar nie obejmuje kosztów transportu, magazynowania, podatków, ceł, ubezpieczenia i innych podobnych opłat.
5.5. Kupujący dokona przedpłaty całości ceny sprzedaży na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego przed rozpoczęciem dostawy, chyba że ustalono inaczej.
5.6. Wszystkie inne płatności, takie jak opłaty za transport lub za świadczenie usług (np. magazynowanie), będą opłacane w terminach określonych na fakturze, terminy te nie przekroczą 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.
5.7. Zaliczka wpłacona przez Kupującego zaliczana będzie w pierwszej kolejności na poczet kosztów magazynowania, i innych kosztów poniesionych przez Sprzedającego przy realizacji umowy.
5.8. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym w którym wpłata zostaje zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego.
5.9. Kupujący ponosi koszty bankowe związane z rozliczeniem ceny sprzedaży.
5.10. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy koszty wytworzenia towaru przez Sprzedającego wzrosną, Sprzedający jest uprawniony do racjonalnego dostosowania ceny towaru, pod warunkiem, że okres pomiędzy datą zamówienia towaru a datą dostawy wynosi co najmniej 2 (dwa) miesiące. W przypadku, gdy Sprzedający podniesie cenę towaru o więcej niż 10% (dziesięć procent) ceny pierwotnie uzgodnionej, Kupujący ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy.
5.11. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z wykonaniem swoich obowiązków umownych (w szczególności z uregulowaniem ceny), Sprzedający uzna ten fakt za istotne naruszenie Umowy; w takim przypadku Sprzedającemu przysługuje prawo:
5.11.1. wstrzymania lub przerwania dostawy do czasu całkowitego rozliczenia należnej kwoty, przy czym takie postępowanie nie będzie uważane za naruszenie Umowy przez Sprzedającego;
5.11.2. wymagania przyszłych płatności za następne towary w gotówce lub zaliczkowo;
5.11.3. pozbawienia Kupującego przyznanej mu obniżki ceny sprzedaży;
5.11.4. odstąpienia od Umowy;
5.12. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia Kupującemu odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sprzedający zachowuje w takim wypadku prawo do odszkodowania na warunkach ogólnych.
6. PRAWO WŁASNOŚCI
6.1 W przypadku, gdy cena za towar zostanie zapłacona z góry, prawo własności do towaru przechodzi na Kupującego w momencie jego odbioru. W przypadku wynegocjowania w ramach Umowy innych warunków płatności niż pełna przedpłata zaliczki, prawo własności przechodzi na Kupującego dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.
6.2 W czasie trwania prawa własności Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do utrzymania dostarczonego towaru w należytym stanie i na własny koszt; towar musi być ubezpieczony od ognia, kradzieży, uszkodzenia i zniszczenia na skutek wszelkich możliwych zdarzeń.
6.3 Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich dochodzonych roszczeniach, egzekucjach itp. dotyczących towarów stanowiących własność Sprzedającego oraz do dostarczenia Sprzedającemu kopii wszystkich stosownych dokumentów dotyczących tych okoliczności.
7. PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARÓW
7.1 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru. Sprzedający jest zobowiązany wydać Kupującemu wszelkie dokumenty niezbędne do używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inne dokumenty określone w Umowie.
7.2 Przed wysyłką dostawa jest sprawdzana zgodnie ze specyfikacjami Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty sprawdzania zgodności towaru ze specyfikacją jeżeli zażąda określonego sposobu sprawdzania towaru.
7.3 W trakcie odbioru Kupujący jest zobowiązany do zbadania i sprawdzenia dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia wad w dostawie Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie i pisemnie poinformować o nich Kupującego.
7.4 Kupujący nie może odmówić odbioru towaru, jeżeli ujawniona wada jest nieistotna.
8. RĘKOJMIA
8.1 Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów w ilości i jakości określonej w Umowie; towary mają być zapakowane lub przygotowane do transportu w sposób określony w Umowie lub w sposób umożliwiający ich transport w stanie niepogorszonym do kupującego.
8.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
8.3 Za wady towaru uważa się wady fizyczne, o których mowa w art. 5561 kc oraz wady prawne, o których mowa w art. 5563 kc.
8.4 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru do momentu fizycznego przejęcia towaru przez Kupującego.
8.5 Kupujący jest zobowiązany do doręczenia Sprzedawcy reklamacji na piśmie, bez zbędnej zwłoki, po ujawnieniu wady. Pisemne reklamacje muszą zawierać: oznaczenie towaru, numer zamówienia, opis wady (w tym zdjęcia), określenie reklamacji, które Kupujący zgłasza, terminy usunięcia wady, datę reklamacji.
8.6 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli: a) Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, b) Kupujący widział o wadzie w chwili wydania rzeczy, c) Kupujący nie zbada towaru w czasie odbioru i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, d) Kupujący nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty odebrania towaru przez Kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
8.7 Wady usuwalne nie mogą być przyczyną opóźnień w zapłacie ceny.
9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
9.1. W przypadku sporu dotyczącego wykonania Umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć spór polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
10. PRZEPISY KOŃCOWE
10.1 Jeśli jakakolwiek część OWH jest lub stanie się nieważna lub niewykonalna w całości lub w części, pozostałe części niniejszych warunków oraz umowy pozostają ważne i skuteczne. W takim przypadku Umawiające się Strony bez zbędnej zwłoki zastąpią nieważne ustalenia lub uzgodnienia, których nie można powołać na nowe ustalenia, które pod względem treści i celu są najbardziej zbliżone do pierwotnych ustaleń.
10.2 Ogólne Warunki Handlowe znajdują zastosowanie w obrocie profesjonalnym w sytuacji zawarcia przez Sprzedającego umowy z Kupującym prowadzącym działalność gospodarczą.
10.3 W zakresie nieuregulowanym w OWH zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym, w szczególności się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) (dalej jako „kc").
10.4 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od 1 kwietnia 2018 roku.