Polityka prywatności

Polityka prywatności

Czerwonak 1 kwietnia 2018 r

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej - Polityka prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji, że strona internetowa «doorhan.pl», znajduje się na nazwę domeny doorhan.pl można uzyskać Użytkownika podczas korzystania z doorhan.pl strony i wszystkich jej subdomen, programy i produkty strony internetowej.

 1. DEFINICJA WARUNKÓW
  1. W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące terminy:
   1. „Administracja doorhan.pl Site (dalej - Administracja witryny)” - autoryzowany personel na miejscu zarządzania, działając w imieniu „DoorHan Trade Sp. z o.o.”, który organizuje i (lub) dokonuje przetwarzania danych osobowych oraz określa cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.
   2. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby bezpośrednio lub pośrednio określonej lub określonej przez osobę fizyczną (podmiot danych osobowych).
   3. „Przetwarzanie danych osobowych” - jakiegokolwiek działania (praca) lub zestaw działań (operacji) wykonywane przy użyciu urządzeń automatyki lub bez zastosowania takich środków z danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, gromadzenia, przechowywania, wyjaśnienia (aktualizacja, zmiana) wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
   4. „Prywatność danych” - muszą spełniać operatora lub w inny sposób otrzymał dostęp do danych osobowych wymogu osoby, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu bez zgody osoby, której dane osobowe lub inne legalne obecności zasady.
   5. "Użytkownik strony doorhan.pl (zwanej dalej Użytkownikiem)" jest osobą, która ma dostęp do Strony za pośrednictwem Internetu i korzystania z doorhan.pl i jego poddomen.
   6. «Cookies» - mały kawałek informacji wysyłanych przez serwer WWW i zapisywane na komputerze użytkownika, które klient Web lub przeglądarka wysyła każdym razem, gdy serwer WWW na żądanie http, gdy próbuje otworzyć odpowiednią stronę serwisu.
   7. "Adres IP" to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.
   8. "Subdomena" to domena należąca do domeny wyższego poziomu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Korzystanie z witryny przez doorhan.pl i jej poddomeny przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z witryny doorhan.pl i jej poddomen.
  3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony doorhan.pl i jej poddomen. Strona internetowa nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe stron trzecich, do których Użytkownik może kliknąć na linki dostępne na stronie doorhan.pl i jej poddomeny.
  4. Administracja witryny nie sprawdza autentyczności danych osobowych podanych przez użytkownika strony doorhan.pl.
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki miejscu doorhan.pl Administracji i jej subdomen zachowania poufności i bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w poufności, które użytkownik udostępnia na żądanie strony administracji przy rejestracji na stronie lub na zamówienie na zakup towarów.
  2. Dane osobowe, które są dopuszczone do przetworzenia w ramach niniejszej Polityki Prywatności jest dostępna dla użytkowników poprzez wypełnienie formularzy na stronie internetowej w sekcji doorhan.pl Kup / zapytanie, Zapytaj eksperta, zostań Dealer, dyrektor List zostawić opinię zarejestrować się na forum i obejmują: numer telefonu; nazwisko; imię; patronimiczny; e-mail (e-mail); adres do korespondencji; miejsce instalacji; region; firma; pozycja.
  3. Strona WWW chroni dane, które są automatycznie przesyłane w trakcie oglądania jednostki reklam, a podczas odwiedzania stron, które są uruchomione skrypt systemu statystycznego („pikseli”):
   • Adres IP;
   • informacje z plików cookie;
   • informacje o przeglądarce (lub innym programie zapewniającym dostęp do wyświetlania reklam);
   • czas dostępu;
   • adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;
   • referrer (adres poprzedniej strony).
   1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do części witryny na stronie internetowej wymagającej autoryzacji.
   2. Strona doorhan.pl zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych, w celu monitorowania legalności działań.
  4. Wszelkie inne dane osobowe, które nie zostały wymienione powyżej (historia zakupów, przeglądarki i używane systemy operacyjne itp.) Podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nie rozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.2. i 5.3. niniejsza Polityka prywatności.
 4. CEL OSOBISTEGO KOLEKCJI INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
  1. Dane osobowe użytkownika Administracja witryny doorhan.pl może służyć do celów:
   1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie doorhan.pl, w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towarów za pomocą doorhan.pl.
   2. Udzielenie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów doorhan.pl i jego poddomen.
   3. Ustanowienie zwrotnej do użytkownika, w tym zawiadomień, wniosków o wykorzystaniu doorhan.pl serwisu, usług, obsługi zapytań i wniosków od użytkownika.
   4. Definicje lokalizacji użytkownika dla bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
   5. Potwierdzenie autentyczności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
   6. Utwórz konto do robienia zakupów, jeśli Użytkownik zgodził się na utworzenie konta.
   7. Zawiadomienia użytkownika Strony doorhan.pl o statusie Zamówienia.
   8. Przetwarzanie i odbieranie płatności, potwierdzanie korzyści podatkowych lub podatkowych, kwestionowanie płatności.
   9. Zapewnienie Klientowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu doorhan.pl.
   10. Zapewniając użytkownikowi za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacje o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu strony lub w imieniu strony partnera.
   11. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
   12. Udzielanie dostępu do Użytkownika stronom lub usługom partnerów strony internetowej w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług.
 5. METODY I WARUNKI PRZETWARZANIA INFORMACJI OSOBISTYCH
  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej i uczciwej;
  2. Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do osiągnięcia określonych, wcześniej określonych i uzasadnionych celów. Nie wolno przetwarzać danych osobowych niezgodnych z celem gromadzenia danych osobowych;
  3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób prawny, w tym w systemach informacji danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji lub bez użycia takich środków.
  4. Podanie tej strony nie zapewnia ani ujawniać informację zawierającą przedmioty danych osobowych osobom trzecim bez pisemnej zgody podmiotu danych osobowych, z wyjątkiem gdy jest to konieczne, aby uniknąć zagrożenia dla życia i zdrowia, a także w przypadkach ustalonych przez prawo federalne.
  5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom Rządu Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na podstawie i w kolejności określonej przez ustawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja strony informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
  7. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami stron trzecich.
  8. Administracja strony wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.
 6. OBOWIĄZKI STRON
  1. Użytkownik jest zobowiązany:
   1. Podaj informacje o danych osobowych potrzebnych do korzystania z witryny doorhan.pl.
   2. Zaktualizuj, uzupełnij dostarczone informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
  2. Administracja strony jest zobowiązana do:
   1. Wykorzystaj informacje otrzymane wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.
   2. Zapewniają przechowywanie poufnych informacji w tajemnicy, aby nie ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a nie sprzedawać, wymiany, publikacja, ujawnienia lub inny możliwy sposób przeniesienia danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem ustępów 5.2. i 5.3. niniejsza Polityka prywatności.
   3. Podejmij środki ostrożności, aby chronić poufność danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą zwykle używaną do ochrony takich informacji w istniejącej firmie.
   4. Blokowanie danych osobowych związanych z danym Użytkownikiem od momentu złożenia wniosku lub prośby Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub uprawnionego organu o ochronę praw podmiotów danych osobowych w okresie weryfikacji, w przypadku ujawnienia niewiarygodnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
  1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejsza Polityka prywatności.
  2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za tę poufną informację:
   1. Stała się własnością publiczną przed jej utratą lub ujawnieniem.
   2. Został odebrany od strony trzeciej, dopóki nie został przyjęty przez Administrację Strony.
   3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.
 8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Przed złożeniem wniosku do sądu sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a strona Administracja serwisu jest obowiązkowa uznaniu reklamacji (pisemny wniosek w sprawie dobrowolnego rozwiązania sporu).
  2. Odbiorca roszczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania roszczenia, powiadamia wnioskodawcę na piśmie o roszczeniu dotyczącym wyników rozpatrzenia roszczenia.
  3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Obowiązujące przepisy Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności oraz relacji między Użytkownikiem a Administracją Strony.
 9. DODATKOWE WARUNKI
  1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.
  2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej na stronie doorhan.pl, o ile nie przewidziano inaczej w nowym wydaniu Polityki prywatności.
  3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy przesyłać na adres e-mail: info@doorhan.pl.
  4. Aktualna polityka prywatności jest dostępna na stronie https://www.doorhan.pl/polityka-prywatnosci.